Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v internetovom obchode

1. Kontaktná adresa predávajúceho

KLONDIKE BIKE
Jurkovičova 28
949 01 Nitra
Slovenská republika

mail: ig.danis@gmail.com
mobil : 0949542260
IČO : 43961649
DIČ : 1038426422

2.Cena
Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 20 % DPH .
Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu. V prípade rozsiahlejšej dodávky tovaru je možné spracovať individuálnu cenovú ponuku podľa požiadaviek kupujúceho.

3. Objednávka
Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovaru kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar.
Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a teda objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou.
Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť, alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon, alebo iný právny predpis neustanovuje inak.
Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom.
Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

4. Úhrada tovaru
Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
a) platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru),
b) platba bankovým prevodom na účet predávajúceho,
c) platba pri osobnom prevzatí na predajni, alebo odbernom mieste.

5. Dodacie podmienky
Predávajúci je povinný do 30 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.
Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.
Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informuje predávajúci o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.
Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaný návod, ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu. Daňový doklad (faktúra) je v elektronickej forme dostupná kupujúcemu v ním vytvorenom zákazníckom účte v e-shope.

Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:
a) kuriérskej spoločnosti
b) osobne na zvolenom odbernom mieste v objednávke.

6. Doprava
Pri platbe vopred na bankový účet predávajúceho za dopravné účtujeme:

a) pri doprave kuriérskou spoločnosťou 5,0 eur s DPH za zásielku

b) pri platbe dobierkou za dopravné účtujeme 5,0 eur s DPH za zásielku

Pri osobnom odbere neplatíte žiadne dopravné poplatky.

7. Prevod vlastníckeho práva
Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.
Tovar na ktorý sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

8. Práva a povinnosti zmluvných strán
Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

Kupujúci je povinný:
a) prevziať objednaný tovar
b) zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu
c) prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní

Predávajúci je povinný:
a) dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene
b) spolu s tovarom, alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

9. Náhrada škody pri neprevzatí tovaru
a) Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade, že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval, resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar, alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v bode 9 písm, a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.

b) Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky, ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.

c) Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody, alebo si uplatniť toto právo len z časti.

10. Zodpovednosť za vady a záruka
Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho odbalení. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane slovenského návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

Zákazník je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované.

Záruka sa poskytuje na všetok tovar minimálne 24 mesiacov.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve , a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedokáže opak. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:
– bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy
– primeraným znížením kúpnej ceny
– náhradným dodaním tovaru

11. Reklamácie, záručný a pozáručný servis
V prípade oprávnenej záručnej reklamácie bude tovar v čo najkratšom možnom termíne opravený pripadne vymenený za nový.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude zákazníkovi tovar vrátený až po uhradení nákladov na neoprávnenú reklamáciu. V prípade mimozáručnej opravy sa v predstihu informujte o cene opravy.

Reklamačné konanie začína dátumom prijatia tovaru kupujúcim, nie dátumom podania zásielky. Spätnú prepravu tovaru v prípade oprávnenej reklamácie zabezpečí predávajúci na vlastné náklady. Tovar na účely reklamácie a servisu je potrebné zaslať na kontaktnú adresu predávajúceho spolu s kópiou dodacieho listu s výrobným číslom vadného výrobku. K tovaru priložte podrobný popis závady a podmienok za ktorých sa závada prejavuje.

12. Vrátenie tovaru
V súlade so zákonom máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:
– Kontaktujte nás (viď kontakt), že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
– Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok :
– tovar musí byť nepoškodený
– tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atd.)
Zašlite ho spolu s dokladom o kúpe.

– V prípade, že tovar bol použitý Vám môžeme naúčtovať poplatok za vrátenie veci do pôvodného stavu.
– Tovar, prosíme, posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám.
– Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 pracovných dní od odstúpenia od zmluvy
– V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

Pri vrátení tovaru Vám vrátime aj poštovné. Vrátená bude celá zaplatená suma za tovar aj doprava k zákazníkovi.

13. Osobné údaje a ich ochrana
Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu, e-mailovú adresu. V prípade ak predávajúci spracúva aj iné osobné údaje kupujúcich, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, vedenie vernostných programov pre zákazníkov, realizovanie marketingových aktivít, informovanie o akciách, novinkách a zľavách.

14. Záverečné ustanovenia
Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny obchodných podmienok, alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
Neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
Odoslaním objednávky kupujúci vyjadril súhlas s obchodnými podmienkami, ako aj s reklamačnými podmienkami a súhlasí s ich znením.
Tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim a sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

15. Orgán dozoru
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

P.O.BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1

Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Tel. č.: 037 / 7720 001

Tel. č.: 037 / 7720 034

Fax.č.: 037 / 7720 024

E-mail: nr@soi.sk2.

Scroll to Top